زنای زن شوهردار

زنای زن شوهردار

زنای زن شوهردار مطابق ماده۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: «زنا عبارت است از جماع (رابطه جنسی، نزدیکی) مرد و زنی که علقه زوجیت (ازدواج قانونی) بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه (اشتباها با زنی که همسر او نیست، نزدیکی شود) نیز نباشد.»

تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین (زن و مردی که با هم زنا کنند) یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.»

در خصوص زنا (رابطه جنسی) با زن شوهردار که از جمله جرایم منافی عفت (خلاف پاکدامنی) است، در حقیقت در این‌گونه شکایات باید از ابتدا امر به ماهیت آنچه که رخ داده است، توجه شود. زنا با زن شوهردار یکی از سنگین‌ترین عناوین مجرمانه است و یکی از ناپسندترین اتهام‌هایی می‌باشد که امکان دارد بر اشخاص وارد شود.

زنای زن شوهردار چیست؟

سوالات مهم در بررسی موضوع وکیل اثبات زنای زن شوهردار:

زنای زن شوهردار چیست؟

احصان چیست؟

اثبات زنای زن شوهردار از چه طریقی امکان پذیر است؟

مجازات زنای زن شوهردار چیست؟

مجازات رابطه زن متاهل خودخواسته غیر محصنه چیست؟

چگونه می‌توان از وکیل متخصص در زمینه اثبات زنای زن شوهردار مشاوره دریافت نمود؟

شکایت از مزاحم اینستاگرامی

بنابراین زنا، برقراری رابطه جنسی میان مرد و زنی می‌باشد که بین آنها هیچ ازدواج قانونی چه به صورت موقت و چه به صورت دائم وجود ندارد. یعنی رابطه جنسی بین دو نفر که در واقع زن و شوهر نیستند. به زن زناکار زانیه و به مرد زناکار زانی می‌گویند.

در حقیقت زنا از جمله جرایمی می‌باشد که دارای مجازات حد است.

انواع زنا که شامل: زنای محصن (مرد یا زنی که همسر دارد)، زنای به عنف و زنای غیر محصنه (زن و مردی که همسر ندارد یا امکان برقراری رابطه با همسرش را ندارد) است.

نکته این است که زنای زن شوهردار از جمله موارد زنای محصنه است.

احصان چیست؟

مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف ـ احصان مرد عبارت است از آن‌که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آن‌که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

مجازات رابطه نامشروع با شرایط احصان

مطابق ماده فوق احصان در واقع حالتی است که مردی دارای همسر دائمی و بالغ است و در حالی که بالغ و عاقل می‌باشد از طریق قبل یعنی «آلت تناسلی» با او نزدیکی کرده است و در واقع هر زمان بخواهد امکان نزدیکی را از طریق قبل با همسر خود دارد و در خصوص احصان برای زن، هنگامی مطرح است که زن دارای همسر دائمی و بالغ است و در حالی که بالغ و عاقل می‌باشد از طریق قبل با او نزدیکی کرده است و در واقع هر زمان بخواهد امکان نزدیکی را از طریق قبل با شوهر خود دارد براساس این توضیحات به این مرد محصن و به این‌گونه زن، محصنه می‌گویند.

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مواردی مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری که مانع نزدیکی است یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس زوجین (زن و شوهر) را از حالت احصان خارج می‌نماید.

نکته مهم این است که مردی که با زن شوهردار زنا می‌کند، تفاوتی نمی‌کند مجرد است یا متاهل در صورتی که  زن شوهردار باشد، مشمول احصان خواهد شد و مجازات زن شوهردار مجازات محصنه است. البته مجازات مرد زناکار اگر مجرد یا متاهل باشد، متفاوت خواهد بود.

اثبات زنای زن شوهردار از چه طریقی امکان پذیر است؟

زنای زن شوهردار از طریق اقرار ، شهادت و علم قاضی ثابت خواهد شد:

اقرار:

مطابق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.»

اقرار باید با نوشتن یا لفظ صورت گیرد و در صورتی عذری وجود داشته باشد با فعل یا اشاره انجام خواهد شد در هر حالت اقرار باید واضح و روشن باشد و فقط اقرار شخص عاقل و بالغ مورد قبول خواهد بود.

نکته دیگر این‌که شخصی که اقرار می‌کند باید با اختیار خودش باشد، هیچ‌گونه ارعاب و ترس و تحت اجبار قرار گرفتنی وجود نداشته باشد.

بنابراین اقرار شخص زناکننده چه مرد و چه زن که بالغ و عاقل و آزاد می‌باشد و دارای اختیار است و بدون ارعاب و ترس این کار را انجام داده است باید چهار مرتبه باشد و بنابر احتیاط در چهار جلسه اعتراف نماید که زنا کرده ‌است و در نهایت اقرار باید در حضور قاضی صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار است.

رجوع از هبه به همسر

در صورتی که زنای محصنه یا همان زنای زن شوهردار از طریق اقرار شخص زنا کار اثبات گردد و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند، حتی بنابر احتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.

اثبات رابطه جنسی با شهادت شهود

از جمله روش‌های دیگر برای اثبات زنای زن شوهردار، شهادت است و در این خصوص شرایطی خاصی باید وجود داشته باشد تا شخصی از روی سوء قصد نتواند اقدام به شهادت نماید.

در این صورت با وجود شهادت چهار مرد عادل که به دیدن عمل زنا شهادت بدهند و یا با شهادت سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل، زنا ثابت خواهد شد یعنی این تعداد شخص باید دیده باشند که آلت مرد به اندازه ختنه‌گاه وارد آلت زن شده است.

در صورتی که زنای محصنه یعنی زنای زن شوهردار از طریق شهادت شهود اثبات گردد، بنابراین اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کند، فرار او فایده نخواهد داشت و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار کنند تا بمیرد.

علم قاضی:

در خصوص اثبات زنای زن شوهردار از طریق علم قاضی باید گفت: براساس ادله و شواهد موجود در پرونده، قاضی با بررسی مدارک و شواهد تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت. در مواردی فیلم و عکس می‌تواند موجب علم قاضی شود.

و در اثبات جرم موثر باشد، مورد دیگر پزشکی قانونی است که در اثبات جرم زنا می‌تواند برای علم قاضی موثر باشد. در نهایت در صورتی که قاضی به وقوع این جرم متقاعد شود، جرم زنا ثابت خواهد شد.

در صورتی که زنای محصنه یعنی زنای زن شوهردار به ‌وسیله هر یک از روش‌های فوق اثبات گردد، در اینجا مجازات سنگسار در حق شخص زناکار، براساس این که زنای او به‌ وسیله کدام یک از روش‌های فوق ثابت شده است، متفاوت می‌شود.

مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه (در اینجا به معنی شهادت شهود) ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»

مجازات زنای زن شوهردار خودخواسته چیست؟

زنای زن شوهردار خودخواسته اگر شرایط احصان وجود داشته باشد، موجب محکومیت زن به رجم (سنگسار) خواهد شد.

و مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: «در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.»

براساس ماده فوق اگر زانی یعنی مرد زناکار بالغ نباشد و زانیه یعنی زن زناکار بالغ باشد و زن زناکار که در واقع محصنه (یعنی زن شوهردار)‌ باشد، در این حالت مجازات زنای زن شوهردار فقط ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات زنای زن شوهردار خودخواسته غیر محصنه چیست؟

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.»

براساس ماده فوق در صورتی که زنای زن شوهردار از روی میل و رغبت از طرف زن صورت بگیرد و او از شرایط احصان خارج شده باشد، در این صورت موجب محکومیت زن به صد ضربه شلاق خواهد شد.

مشاوره با وکیل متخصص در زمینه اثبات زنای زن شوهردار

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و باتجربه باعث می‌شود که اطلاعات دقیق و مستند در زمینه اثبات زنای زن شوهردار را به دست آورد و با اقدامات اصولی، پرونده با سرعت بالاتر و باریسک کمتر به نتیجه برسد.

مقالات مرتبط:

اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *