نوشته‌ها

ضم امین در قانون

ضم امین در قانون چیست؟

یکی از سوالات موکلین گرامی در مورد افراد محجور، ضم امین در قانون و نیز نحوه انتخاب امین می‌باشد. در مواردی که ولی قهری فرد صغیر یا محجور، توانایی مناسبی برای اداره اموال و نیز امور مربوط به وی را نداشته باشد، دادگاه با رعایت تشریف قانونی فردی را برای کمک به ولی قهری انتخاب می‌نماید. این امر در راستای حفظ حقوق فرد صغیر یا محجور بسیار حیاتی است.

تعریف حقوقی ضم امین

در حوزه حقوق، به انتخاب فردی از سوی دادگاه، جهت اداره اموال و امور فرد محجور (غیر از ولی قهری)، ضم امین گفته می‌شود. هرگاه ولی قهری، یعنی پدر یا جد پدری توانایی و یا اهلیت رسیدگی و اداره اموال امور فرد محجور یا صغیر را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تلف و یا ضایع شدن اموال محجور، فردی مورد اعتماد را تعیین نماید. به این فرد در قانون امین گفته می‌شود.

با ضم امین، این فرد می‌تواند بر امور انجام شده توسط ولی قهری نظارت داشته باشد. در واقع فرد محجور با ای عمل دارای دو نماینده خواهد که به صورت مشترک اقدام می‌کنند. همچنین، هیچ کدام به تنهایی نمی‌تواند برای فرد مولی علیه کاری انجام دهند.

ضم امین در مورد اموال وقفی نیز کاربرد دارد. هنگامی که فرد متولی در مال وقف شده، خیانت در امانت نماید، دادگاه با تعیین امین برای اداره امور موقوفه نظارت می‌نماید. دادگاه با تحقق هر یک از شرایط زیر، اقدام به صدور حکم می‌نماید.

بیماری قیم یا ولی قهری که مخل اداره امور باشد.

کهولت سن

دوری از محل اقامت فرد مولی علیه به نحوی که اداره اموال با مشکل روبرو شود:

محجور شدن ولی یا قیم

عدم رعایت مصلحت فرد مولی علیه و تعدی و تفریط در اموال

وظایف امین

 به لحاظ قانونی پس از ضم امین، مجموعه‌ای از وظایف به وی محول می‌گردد:

در تمامی معاملاتی که به نمایندگی از فرد محجور انجام می‌گردد، حضور امین الزامی است.

امین می‌بایست، نفقه افراد واجب النفقه فرد محجور را از محل دارایی وی پرداخت نماید.

همچنین می‌تواند با هماهنگی ولی قهری، اموال بلااستفاده را در جهت مصالح محجور به فروش برساند.

امین می‌تواند برای اداره امور فرد مولی علیه، از دادگاه بخواهد که برای وی حق الزحمه تعیین نماید تا از محل اموال مولی علیه پرداخت گردد.

مدارک لازم برای دادخواست ضم امین

برای طرح دعوی ضم امین، خواهان می‌بایست مدارک زیر را به دادگاه ارائه نماید:

کپی مدارک هویت خود شامل شناسنامه و کارت ملی

مدارک دال بر عدم اهلیت استیفا و نیز اداره اموال توسط خود طفل یا فرد محجور

مدارک اثبات کننده عدم توانایی ولی قهری در اداره اموال

سایر مدارک نظیر شهادت شهود، استعلامات قانونی مثل نظریه پزشکی قانونی و….

سایر مقالات حقوقی:

مشاوره حقوقی کیفری